Share Button

วิทยาศาสตร์

 • นางบรรจบ ไชยชาติ : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูบรรจบ ไชยชาติ

 • คุณครูณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์

 • คุณครูศรีสุภาพ ประพันธมิตร

 • คุณครูวิเชียร คลังพระศรี

 • คุณครูสการินทร์ เศรษฐากา

 • คุณครูปิยสิทธิ์ ศาสตรพันธุ์

 • คุณครูนพพร สายเชื้อ

 • คุณครูศิริวรรณ สุวรรณศรี

 • คุณครูปองจิต ศรีสัมพันธ์

 • คุณครูกัลยาลักษณ์ พิลาภ

 • คุณครูสุกัญญา ปรีชา

 • คุณครูสิริวรรณ โพธิสาขา

 • คุณครูนุกูล ทะสูญ

 • คุณครูสมศักดิ์ บรรณาลัย

 • คุณครูอภาริณี ฉิมสวัสดิ์

 • คุณครูแหลมทอง ชิณรัตน์

 • คุณครูธนพร สนามพล

 • คุณครูอรนุช สุวรรณโท

 • คุณครูสมใจ ธรรมขันธ์

 • s26

  คุณครูอนัญยา ภักดีศรี

 • คุณครูกุหลาบ คลังพระศรี

 • คุณครูจิสดา ยิ่งทรัพย์

 • คุณครูสมปอง สุรเสน

 • คุณครูดุษราภรณ์ สุวรรณ์

 • คุณครูอดุลย์เดช ศรีพิลา

 • คุณครูพิกุล แผนสุพัด

 • คุณครูอำภาพร ศรีสารคาม

 • คุณครูมะลุลี สุทธิประภา

 • คุณครูสุรางค์ ซ้ายสนาม

 • คุณครูสมพาน จันไชยชิต

 • คุณครูกิตติมา ธรรมราษฎร์

 • คุณครูสุภิญญา มีกระแส

 • คุณครูณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ

 • คุณครูปภากร มะณีแสง

 • คุณครูปัทมาวดี พันธะไชย

 • คุณครูอมรรัตน์ กรมรินทร์

 • คุณครูปฐมาภรณ์ นทีศิริกุล

 • คุณครูเบญจมาศ จ้อยนุแสง

 • คุณครูยุภาภรณ์ เจริญเขต

 • คุณครูชฎาพร สระเศษ

คณิตศาสตร์

 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูเนาวรัตน์ เฉลิมแสน

 • คุณครูสุเมธ จันทรสมบัติ

  คุณครูสุเมธ จันทรสมบัติ

 • คุณครูสุภาวดี แดงวิบูลย์

  คุณครูสุภาวดี แดงวิบูลย์

 • คุณครูนุชนาฏ กิจจาวิเศษ

  คุณครูนุชนาฏ กิจจาวิเศษ

 • คุณครูเยาวภา ยิ่งรัตนสุข

  คุณครูเยาวภา ยิ่งรัตนสุข

 • คุณครูพวงพิศ นาไชยโย

  คุณครูพวงพิศ นาไชยโย

 • คุณครูสัมฤทธิ์ เอื้อมสุวรรณ

  คุณครูสัมฤทธิ์ เอื้อมสุวรรณ

 • คุณครูศันสนีย์ มุสิกวัน

  คุณครูศันสนีย์ มุสิกวัน

 • คุณครูรุ่งทิพย์ ทองอินทร์

  คุณครูรุ่งทิพย์ ทองอินทร์

 • คุณครูณัฐชานันท์ ธงทอง

  คุณครูณัฐชานันท์ ธงทอง

 • คุณครูกิจจา มุขพรหม

  คุณครูกิจจา มุขพรหม

 • คุณครูสุนทรี หลักคำ

  คุณครูสุนทรี หลักคำ

 • คุณครูอำพัน คณะนาม

  คุณครูอำพัน คณะนาม

 • คุณครูกุสุมา ธุลีจันทร์

  คุณครูกุสุมา ธุลีจันทร์

 • คุณครูชมพูนุช ทิพนัส

  คุณครูชมพูนุช ทิพนัส

 • คุณครูแหวนเพชร วรรณสุทธิ์

  คุณครูแหวนเพชร วรรณสุทธิ์

 • คุณครูสุดารัตน์ สังฆะมณี

  คุณครูสุดารัตน์ สังฆะมณี

 • คุณครูอาคม สุทธิประภา

  คุณครูอาคม สุทธิประภา

 • คุณครูวรีรัตน์ พันธุมะโน

  คุณครูวรีรัตน์ พันธุมะโน

 • คุณครูวัทธนา เทียนทองดี

  คุณครูวัทธนา เทียนทองดี

 • คุณครูสุภาพ ภูดินดาน

  คุณครูสุภาพ ภูดินดาน

 • คุณครูสมชาย แสนทรงศักดิ์

  คุณครูสมชาย แสนทรงศักดิ์

 • คุณครูวิชัย ศุภคุณภิญโญ

  คุณครูวิชัย ศุภคุณภิญโญ

 • คุณครูปรัชญา รุ่งศรี

  คุณครูปรัชญา รุ่งศรี

 • คุณครูแสงอรุณ ศรีกรินทร์

  คุณครูแสงอรุณ ศรีกรินทร์

 • คุณครูศศิวิมล เอี่ยมแบน

  คุณครูศศิวิมล เอี่ยมแบน

 • คุณครูเฉลิมศรี เมืองแวง

  คุณครูเฉลิมศรี เมืองแวง

 • คุณครูอนงค์ บัวพันธ์

  คุณครูอนงค์ บัวพันธ์

 • คุณครูทวีชัย ถนัดค้า

  คุณครูทวีชัย ถนัดค้า

 • คุณครูกาญจนา พลโลหะ

  คุณครูกาญจนา พลโลหะ

 • คุณครูอรวรรณ ภูกลาง

สังคมศึกษาฯ

 • คุณครูสุมาลี กำเนิดแวงควง

  คุณครูสุมาลี กำเนิดแวงควง

 • คุณครูพิมพา จันทร์อยู่

  คุณครูพิมพา จันทร์อยู่

 • คุณครูพรพิมล หลักคำ

  คุณครูพรพิมล หลักคำ

 • คุณครูแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง

  คุณครูแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง

 • คุณครูสุวิช ไวยราบุตร

  คุณครูสุวิช ไวยราบุตร

 • คุณครูสุพัตรา กิตติโฆษณ์ : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูสุพัตรา กิตติโฆษณ์

 • คุณครูอาทิตยา วงสมศรี

  คุณครูอาทิตยา วงสมศรี

 • คุณครูกุศล ศิริวุฒิ

  คุณครูกุศล ศิริวุฒิ

 • คุณครูประภาพร จันทร์เสน

  คุณครูประภาพร จันทร์เสน

 • คุณครูณัฏฐิณี พื้นชมภู

  คุณครูณัฏฐิณี พื้นชมภู

 • คุณครูบรรจบ ลครพล

  คุณครูบรรจบ ลครพล

 • คุณครูเพชรรัตน์ เสริฐสนิท

  คุณครูเพชรรัตน์ เสริฐสนิท

 • คุณครูจงจิต ถนัดค้า

  คุณครูจงจิต ถนัดค้า

 • คุณครูวัลภา พลเวียงธรรม

  คุณครูวัลภา พลเวียงธรรม

 • คุณครูรัชนี จันทรา

  คุณครูรัชนี จันทรา

 • คุณครูเพียรลัดดา นิลผาย

  คุณครูเพียรลัดดา นิลผาย

 • คุณครูรัชฎาพร สู่สุข

  คุณครูรัชฎาพร สู่สุข

 • คุณครูสุวจี รัศมี

  คุณครูสุวจี รัศมี

 • คุณครูบุญสิน พิลาภ

  คุณครูบุญสิน พิลาภ

 • คุณครูสุปราณี หอมไกล

  คุณครูสุปราณี หอมไกล

 • คุณครูศิริพร สิงห์เสนา

  คุณครูศิริพร สิงห์เสนา

 • คุณครูสวาท พิมพิลา

  คุณครูสวาท พิมพิลา

 • คุณครูโศรญา สารบรรณ

  คุณครูโศรญา สารบรรณ

 • คุณครูพิศสวาท ศรีสะอาด

  คุณครูพิศสวาท ศรีสะอาด

ศิลปะ

 • คุณครูมัทนา วิไลลักษณ์

  คุณครูมัทนา วิไลลักษณ์

 • คุณครูอัญชัญ ศรีกรินทร์

  คุณครูอัญชัญ ศรีกรินทร์

 • คุณครูชฎากาญจน์ รักการ

  คุณครูชฎากาญจน์ รักการ

 • คุณครูจิรพร หงส์วิลัย

  คุณครูจิรพร หงส์วิลัย

 • คุณครูอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก

  คุณครูอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก

 • คุณครูพิมลพรรณ อนันเอื้อ

  คุณครูพิมลพรรณ อนันเอื้อ

 • คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

  คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

 • คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

  คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

 • คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

  คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์

ภาษาไทย

 • คุณครูสมศักดิ์ ปานเพ็ชร

  คุณครูสมศักดิ์ ปานเพ็ชร

 • คุณครูนงรักษ์ มหาวัจน์

  คุณครูนงรักษ์ มหาวัจน์

 • คุณครูนำพา เกษตรสินธุ์

  คุณครูนำพา เกษตรสินธุ์

 • คุณครูนิพนธ์ พลเยี่ยม

  คุณครูนิพนธ์ พลเยี่ยม

 • คุณครูจิราพันธ์ คงเพชร

  คุณครูจิราพันธ์ คงเพชร

 • คุณครูนฤมล เมืองหงษ์

  คุณครูนฤมล เมืองหงษ์

 • คุณครูกมลภัทร ประเทพา

  คุณครูกมลภัทร ประเทพา

 • คุณครูจิระภา ชาไกรยะ

  คุณครูจิระภา ชาไกรยะ

 • คุณครูวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน

  คุณครูวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน

 • คุณครูศุภชาดา แสนนาใต้

  คุณครูศุภชาดา แสนนาใต้

 • คุณครูพูลทรัพย์ ชาปะวัง

  คุณครูพูลทรัพย์ ชาปะวัง

 • คุณครูสลักจิต วิไลลักษณ์

  คุณครูสลักจิต วิไลลักษณ์

 • คุณครูประกาย แก้วกาหลง

  คุณครูประกาย แก้วกาหลง

 • คุณครูพิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์

  คุณครูพิมพลักษณ์ ไสยสุภีร์

 • คุณครูขนิษฐา สิทธิศักดิ์

  คุณครูขนิษฐา สิทธิศักดิ์

 • คุณครูชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์

  คุณครูชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์

 • คุณครูกมลพร สาศิริ

  คุณครูกมลพร สาศิริ

 • คุณครูกมลพร สาศิริ

  คุณครูปฏิภาน กันหาชัย

ภาษาต่างประเทศ

 • คุณครูเบญจมาศ มุขพรหม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูเบญจมาศ มุขพรหม

 • คุณครูชุติกาญจน์ สุดบนิด

 • คุณครูช่อเอื้อง รัตนวงศ์

  คุณครูช่อเอื้อง รัตนวงศ์

 • คุณครูวชิราภร ภูริพันธุ์ภิญโญ

  คุณครูวชิราภร ภูริพันธุ์ภิญโญ

 • คุณครูเสงี่ยม สุวรรณศรี

  คุณครูเสงี่ยม สุวรรณศรี

 • คุณครูจันทร์ฉาย เศษแสงศรี

  คุณครูจันทร์ฉาย เศษแสงศรี

 • คุณครูฉวีวรรณ กลิ่นเกษร

  คุณครูฉวีวรรณ กลิ่นเกษร

 • คุณครูเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น

  คุณครูเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น

 • คุณครูปภาวรินท์ เลิศพันธ์

  คุณครูปภาวรินท์ เลิศพันธ์

 • คุณครูอากาศรัศมี จุลเหลา

  คุณครูอากาศรัศมี จุลเหลา

 • คุณครูมยุรี ไวยราบุตร

  คุณครูมยุรี ไวยราบุตร

 • คุณครูสรวิช ฉิมสวัสดิ์

  คุณครูสรวิช ฉิมสวัสดิ์

 • คุณครูพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร

  คุณครูพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร

 • คุณครูรัชสุพร เผ่าภูธร

  คุณครูรัชสุพร เผ่าภูธร

 • คุณครูวลิดา จันทรสมบัติ

  คุณครูวลิดา จันทรสมบัติ

 • คุณครูจารุตม์ หาญอาษา

  คุณครูจารุตม์ หาญอาษา

 • คุณครูจิรัชยา ทองเกษม

  คุณครูจิรัชยา ทองเกษม

 • คุณครูจรรยาภรณ์ พื้นแสน

  คุณครูจรรยาภรณ์ พื้นแสน

 • คุณครูกาญจนา บุญทวี

  คุณครูกาญจนา บุญทวี


สุขศุึกษา&พลศึกษา

 • คุณครูสุพจน์ จัตุโพธิ์

  คุณครูสุพจน์ จัตุโพธิ์

 • คุณครูวัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง

  คุณครูวัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง

 • คุณครูสมชัย สนิท

  คุณครูสมชัย สนิท

 • คุณครูจุมพล จำปาแถม

  คุณครูจุมพล จำปาแถม

 • คุณครูสมสวรรค์ รักสัตย์

  คุณครูสมสวรรค์ รักสัตย์

 • คุณครูธันยาพร จุ่นหัวโทน

  คุณครูธันยาพร จุ่นหัวโทน

การงานอาชีพฯ

 • คุณครูกรรวี ณ เมืองสอง

  คุณครูกรรวี ณ เมืองสอง

 • คุณครูสุกัญญา บุณยทัต

  คุณครูสุกัญญา บุณยทัต

 • คุณครูวรวาส หาญอาษา

  คุณครูวรวาส หาญอาษา

 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูเสาวลักษณ์ กลางคาร

 • คุณครูชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น

  คุณครูชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น

 • คุณครูนพดล กาญจนกุล

  คุณครูนพดล กาญจนกุล

 • คุณครูเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา

  คุณครูเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา

 • คุณครูศรีสะอาด มังคะวัฒน์

  คุณครูศรีสะอาด มังคะวัฒน์

 • คุณครูรัตนาพร ยอดยิ่ง

  คุณครูรัตนาพร ยอดยิ่ง

 • คุณครูพัชนี สุริยพันธุ์

  คุณครูพัชนี สุริยพันธุ์

 • คุณครูฉวีวรรณ อุปไมยาราม

  คุณครูฉวีวรรณ อุปไมยาราม

 • คุณครูสมาน ศุภคุณภิญโญ

  คุณครูสมาน ศุภคุณภิญโญ

 • คุณครูกรรณิการ์ สุมารินทร์

  คุณครูกรรณิการ์ สุมารินทร์

 • คอมพิวเตอร์ ม.3

  คุณครูนรินทร์ สุ่มมาตร์

 • คุณครูวิชยะ บุญยะโพธิ์

 • คอมพิวเตอร์ ม.4-5 / นายทะเบียน

  คุณครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบน

 • คอมพิวเตอร์ ม.4

  นางศริลักษณ์ คามวัลย์

 • คุณครูยศ เทียนทองดี

 • คอมพิวเตอร์ ม.4-5

  คุณครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์

 • ครูคอมพิวเตอร์ ม. 1 / เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล

  คุณครูวัชราภรณ์ มาติยา

 • คุณครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง

แนะแนว

 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  คุณครูจงกลนี ชัยศิริ

 • แนะแนว 2

  คุณครูอัจฉรา ทุมภา

 • นางธีรณีย์ ฤทธิแสง

  นางธีรณีย์ ฤทธิแสง

 • แนะแนว 5

  คุณครูอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา

 • แนะแนว 6

  คุณครูพิวัฒน์ แฝงสะโด

 • คุณครูสิริรัตน์ สำราญจิตร

  คุณครูสิริรัตน์ สำราญจิตร


งานคอมพิวเตอร์

 • นายยศ เทียนทองดี

  นายยศ เทียนทองดี

 • คุณครูนรินทร์ สุ่มมาตร์

  คุณครูนรินทร์ สุ่มมาตร์

 • คุณครูวิชยะ บุญยะโพธิ์

 • คุณครูวัชราภรณ์ มาติยา

  คุณครูวัชราภรณ์ มาติยา

 • คุณครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์

  คุณครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์

 • คุณครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบน

  คุณครูไชยรัตน์ เอี่ยมแบน

 • นางศริลักษณ์ คามวลย์

  นางศริลักษณ์ คามวลย์

 • คุณครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง

  คุณครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง

 • คุณครูชาตรี วรรณสิงห์

  คุณครูชาตรี วรรณสิงห์

 • คุณครูถาวร ช่อจันทร์

  คุณครูถาวร ช่อจันทร์