การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา       นางดรรชนีย์  จันทร์ถอด

ปีที่ศึกษา         2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint
2007   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007   กลุ่มสาระ    การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง   ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random   Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์
เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft
PowerPoint  2007   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 40 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์   เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint
2007   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที

สรุปผลการศึกษา

จากผลการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint
2007  สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint  2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.87/80.26  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft PowerPoint  2007  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ 0.6779 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.79
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007  กลุ่มสาระ
  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ  Microsoft  PowerPoint  2007 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อน
  เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอ
  Microsoft  PowerPoint  2007มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.47 หมายถึง นักเรียนมีพึงพอใจในระดับมาก

[ดาวน์โหลด]

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *