Archive by category Photo Gallery

 • กิจกรรมโคชชิ่ง(Coaching) ครูผู้สอนโรงเรียนสตรีศึกษา โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง และกลุ่มสาระฯต่างๆ

กิจกรรมโคชชิ่ง(Coaching) ครูผู้สอนโรงเรียนสตรีศึกษา โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมือง และกลุ่มสาระฯต่างๆ

  กิจกรรมโคชชิ่ง(Coaching) ครูผู้สอนโรงเรียนสตรีศึ

 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง
 • ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง

ชาวน้ำเงิน-เหลืองต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ชูศักดิ์ ประราศรีและคณะที่มาส่งด้วยไมตรียิ่ง

 • รับขวัญลูกน้ำเงิน-เหลือง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

รับขวัญลูกน้ำเงิน-เหลือง ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรับขวัญลูกน้ำเงิน-เหลือง …

 • พิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคลปี พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคลปี พ.ศ.๒๕๕๙

โรงเรียนสตรีศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ …

 • การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ชุดปีการศึกษา 2559
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ชุดปีการศึกษา 2559

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ชุดปีการศึกษา 2559

  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 255

 • กิจกรรมพี่อำลาน้องโครงการ Gifted : GP Day 2016 @ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา

กิจกรรมพี่อำลาน้องโครงการ Gifted : GP Day 2016 @ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา

  กิจกรรมพี่อำลาน้อง 2016 ของโครงการกิ๊ฟเต็ดจัดขั้

 • ค่าย Gifted Comp Camp ครั้งที่ 4 (ม.4) @สำนักงานคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าย Gifted Comp Camp ครั้งที่ 4 (ม.4) @สำนักงานคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าย Gifted Comp Camp ครั้งที่ 4 (ม.4) @ สำนักคอมพิวเตอ

 • 23 ธันวาคม 2558 ติวเข้มเตรียมตัวสอบ GAT/PAT นักเรียนชั้น ม.5 @หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา

23 ธันวาคม 2558 ติวเข้มเตรียมตัวสอบ GAT/PAT นักเรียนชั้น ม.5 @หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา

  23 ธันวาคม 2558 งานวิชาการจัดติวเข้มเตรียมตัวสอบ

 • ศิษย์เก่าเพื่อนสตรีศึกษา รุ่น 2518-2520 มอบเงินสนับสนุนสภานักเรียน ปี 2558

ศิษย์เก่าเพื่อนสตรีศึกษา รุ่น 2518-2520 มอบเงินสนับสนุนสภานักเรียน ปี 2558

  21 ธันวาคม 2558 ศิษย์เก่า เพื่อนสตรีศึกษา รุ่น 2

Page 1 of 3123