Share Button

เนื่องจากเว็บไซต์มีปริมาณการโหลดมากเกินไป ระบบไม่สามารถรองรับได้ ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งSTR Fanpage ภาพทั้งหมด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [Back To Gallery]


STR Channel วิดีโอทั้งหมด